Ngầm hay mùi đạo cực chưng ngon,
Nghìn kiếp dầu ăn vuỗn hay còn.
Nhật nguyệt dễ qua biên trắng,
Cương thường khôn biến tấc son.
Chĩnh vàng chẳng tiếc danh thì tiếc,
Bia đá hay mòn nghĩa chẳng mòn.
Giữ khăng khăng ai nỡ phụ,
Phù trì mựa khá để chon von.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976