Chước toan chưa đẹp nẻo bình sinh,
Đến thuở già lại trách mình.
Khổ trúc chẳng ưa lòng khách bạc,
Lão mai sá học nết người thanh.
Công danh lỡ đường vô sự,
Non nước ghê chốn hữu tình.
Nào của cởi buồn trong thuở ấy,
Có thơ đầy túi, rượu đầy bình.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976