Lọ chi tiên bụt nhọc tầm phương,
Được thú an nhàn ngày tháng trường.
Song có hoa mai, trì có nguyệt,
Án còn phiến sách, triện còn hương.
Tôi ngươi một tiết bền bằng đá,
Biên tóc mười phần chịu những sương.
Chữ học ngày xưa quên hết dạng,
Chẳng quên có một chữ cương thường.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976