Con lều mòn mọn cách hồng trần,
Vướng vặt tư mùa những bạn thân.
Trúc Tưởng Hủ nên thêm tiết cứng,
Mai Lâm Bô đâm được câu thần.
Trượng phu non vắng là tri kỷ,
Tiên khách nguồn om ấy cố nhân.
Mấy của yêu đương đà chiếm được,
Lại mong chiếm cả hết hoà xuân.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976