Chạnh yên hà, trải một gian đình,
Quét đất thiêu hương giảng ngũ kinh.
Chim đỗ tổ nhìn còn biết mặt,
Hoa nên rừng thấy hoạ hay danh.
Đai lân phủ hổ lòng chăng ước,
Bến trúc rừng thông cảnh cực thanh.
Có thuở giang lâu ngày đã tối,
Thuyền hoà còn dội tiếng đinh đinh.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976