贈孔顏孟三氏子孫教授太平

人生十慮九常乖,
盛世誰知有棄才。
坡老昔曾儋耳去,
長庚亦向夜郎來。
文章自古多為累,
詩酒從今且放懷。
會待金雞開赦日,
五雲深處睹蓬萊。

 

Tặng Khổng, Nhan, Mạnh tam thị tử tôn giáo thụ Thái Bình

Nhân sinh thập lự cửu thường quai,
Thịnh thế thuỳ tri hữu khí tài.
Pha lão tích tằng Đam Nhĩ khứ,
Trường Canh diệc hướng Dạ Lang lai.
Văn chương tự cổ đa vi luỵ,
Thi tửu tòng kim thả phóng hoài.
Hội đãi kim kê khai xá nhật,
Ngũ vân thâm xứ đổ Bồng Lai.

 

Dịch nghĩa

Sinh ra ở đời, tính mười điều thường sai đến chín
Buổi thịnh ai biết được chuyện bỏ sót (quên) kẻ tài năng
Pha lão xưa từng đi đày tại Đam Nhĩ
Trường Canh cũng đã phải đến vùng Dạ Lang
Từ xưa văn chương vốn gây nhiều hệ luỵ
Nay ta lại càng trở lại với thơ rượu
Chờ mong ngày mở hội đại xá kim kê
Tại xứ ngũ vân xa thẳm thấy cảnh Bồng Lai


Khổng Tử, Nhan Uyên và Mạnh Tử, ba bậc thánh hiền của đạo Nho Trung Quốc.

Bài này không thấy in trong sách Nguyễn Trãi toàn tập của Đào Duy Anh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đời sao mười tính chín khôn thành
Lúc vượng nhân tài bị yểm danh
Phu lão từng đi vùng Đam Nhĩ
Dạ Lang đà đón gót Trường Canh
Văn chương vạn thuở thường gây luỵ
Thơ rượu từ nay tự giải mình
Ân xá mãi chờ khi mở hội
Năm mây vời thấy cảnh bồng doanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người đời mười tính chín thường sai,
Thời thịnh ai hay yểm kẻ tài.
Pha Lão từng đi Đam Nhĩ biếm,
Trường Canh cũng tới Dạ Lang đày.
Văn chương tự cổ gây phiền lụy,
Thơ rượu từ nay mượn giải bày.
Ân xá mong trông ngày mở hội,
Năm mây rực hiện cảnh Bồng Lai.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đời người mười tính chín là sai
Thời thịnh ai hay sót kẻ tài
Đam Nhĩ Đông Pha xưa bị biếm
Dạ Lang Lý Bạch phải phiên sai
Văn chương tự cổ nhiều phiền luỵ
Thơ rượu từ nay lại vịnh hoài
Mong hội kim kê ngày xá tội
Mây xa năm sắc thấy Bồng Lai.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời mười điều tính chín thường sai,
Buổi thịnh thường quên bao bậc tài.
Pha lão xưa từng đày Đam Nhĩ,
Trường Canh cũng tới Dạ Lang dài.
Văn chương tự cổ gây nhiều luỵ,
Thơ rượu nay ta mượn giải khuây.
Mong mở kim kê ngày đại xá,
Ngũ vân xa thẳm thấy Bồng Lai.

14.00
Trả lời