Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày,
Có thuốc trường sinh càng khoẻ thay.
Hổ phách phục linh nhìn mới biết,
Dành còn để trợ dân này.


Chữ Nôm:
雪霜体乑鄧饒挧
固餜長生強跬台
琥珀苻苓認買別
涜群底助民尼