Giũ bao nhiêu bụi bụi lầm
愈 包 橈 培 培 啉   
Giơ tay áo đến tùng lâm
捈  拪 襖 旦 松 林
Rừng nhiều cây rợp hoa chảy động
棱 堯 核 苙 花 仕 洞
Đường ít người đi cỏ kíp xâm
唐 乊圡 多 苦 及 侵
Thơ đới tục hiềm câu đới tục
詩 帶俗 嫌 句 帶 俗
Chủ vô tâm ấy   khách vô tâm
主無心 衣 客 無 心
Trúc thông hiên vắng trong khi ấy
竹 松 軒 永 工 欺  衣
Năng mỗ sơn tăng làm bạn ngâm
能 某山 僧 濫 伴 吟