Am trúc hiên mai ngày tháng qua
庵 竹軒 枚 勜 斘 戈
Thị phi nào đến cõi yên hà
是 非儍 旦 憥 安 河
Bữa ăn  dầu có dưa muối
嶎 吿 油 固 瓜 諎
Áo mặc nài chi gấm là
襖 忬呢 之 錦 纙
Nước dưỡng cho thanh trì thưởng nguyệt
搩 養朱 清 池 賞 月
Đất cày ngõ ải luống ương hoa
坦 崘午 矮 妸 央 花
Trong khi hứng động vừa  đêm tuyết
工 欺興 動 皮 挒 雪
Ngâm được câu thần dắng dắng  ca.
特  吟  句  神  凙  凙   歌