Nguyệt trong đáy nước nguyệt trên không,
Xem ắt lắm, một thức cùng.
Hải nhược chiết nên cành quế tử,
Giang phi chiếm được thức Thiềm cung.
Thu cao thỏ ướm thăm lòng bể,
Vực lạnh châu mừng thoát miệng rồng.
Đạn khiếp thiên nhan chăng nỡ tịn,
Lui thuyền lãng đãng ở trên dòng.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976