Viện xuân đầm ấm nắng sơ doi,
Áo tế hung hung thuở mặc thôi.
Ăn nước kia dù ai được thú,
Lần từng đốt mới hay mùi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976