Dắt nhau vào cõi hồng trần
Tương thân tương ái góp phần an vui
Hiến dâng tâm ý ngậm ngùi
Nhân tâm thiên lý ngọt bùi xẻ chia !