Nhắn bảo phô bay đạo cái con,
Nghe lượm lấy, lọ chi đòn.
Xa hoa lơ lãng nhiều hay hết,
Hà tiện đâu đang ít hãy còn.
Áo mặc miễn là cho cật ấm,
Cơm ăn chẳng lọ kén mùi ngon.
Xưa đã có câu truyền bảo:
Làm biếng hay ăn lở non.


Chữ Nôm:

埀保鋪悲道丐昆
牐歛娎路之噡
奢華嚧浪饒処歇
苛賤兜當乊唉群
襖默免卥朱婔蔭
琟吿拯路見味唁
初乑固勾傳保
濫丙処吿呂筃