Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2007 18:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:12

周公輔成王圖

懿親輔政想周公,
處變誰將伊尹同。
玉几遺言常在念,
金藤故事感言功。
安危自任扶王室,
左右無非保聖躬。
子孟豈能占彷彿,
擁昭僅可挹餘風。

 

Chu Công phụ Thành Vương đồ

Ý thân phụ chính, tưởng Chu Công,
Xử biến thùy tương Y Doãn đồng.
Ngọc kỷ di ngôn thường tại niệm,
Kim đằng cố sự cảm ngôn công.
An nguy tự nhiệm phò vương thất,
Tả hữu vô phi bảo thánh cung.
Tử Mạnh khởi năng chiêm phưởng phất,
Ủng Chiêu cẩn khả ấp dư phong.

 

Dịch nghĩa

Người làm công việc phụ chánh tốt đẹp nghĩ đến Châu Công
Xử sự ứng biến giống như Y Doãn
Lời bệ ngọc để lại luôn luôn để dạ
Những việc cũ ghi trong hòm vàng đâu dám lấy để xưng công?
Tự nguyện phò Vương thất lúc an nguy
Bên tả cũng như bên hữu, không phía nào là không giữ gìn cho Thánh chúa
Tử Mạnh phỏng có thể được xem tương tự như vậy chăng?
Việc phò Chiêu Đế cũng chỉ có thể đứng nhường dưới gió thôi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Giữ vai phò chánh, nhớ Châu Công
Y Doãn tòng quyền ai sánh cùng?
Lời trối ngai vàng hằng tạc dạ
Hôm xưa sớ nghĩa dám xưng công
Phò Vương tự nguyện an nguy gánh
Giữ Thánh hằng lo tả hữu xông
Tử Mạnh khó bề so sánh kịp
Ủng Chiêu vừa xứng hưởng dư phong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Người thân phụ chính nhớ Chu Công,
Y Doãn quyền nghi vốn một đồng.
Ghế ngọc trối lời thường để dạ,
Hộp vàng câu chuyện dám khoe công.
Tự đương trách nhiệm phò vương thất,
Gì chẳng phù trì giữ thánh cung.
Tử Mạnh dám đâu xem phưởng phất?
Ủng Chiêu cũng chỉ vái dư phong.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dối trời khinh chúa bởi trời cao,
Lồng lộng lưới trời dễ trốn sao.
Núi dựng xây thành nào chống nổi,
Chim bay vỡ tổ biết về đâu.
Suối khe gây khó xe loan tiến,
Trướng gấm sẵn bày mưu lược sâu.
Bốn biển từ nay yên lặng cả,
Nhọc nhằn lo trước ắt nhàn sau.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người làm phụ chánh thờ Châu Công,
Y Doãn tòng quyền cũng sánh đồng.
Lời thác đời sau luôn để dạ,
Hòm vàng đâu dám lấy xưng công?
Phò Vương tự nguyện khi nguy khốn,
Thánh chúa hằng lo tả hữu xông.
Tử Mạnh khó xem tương tự vậy.
Phò Chiêu chỉ xứng hưởng dư phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời