Chiếm được thiều quang chín mươi,
Dây dây hoa nở tốt hoà tươi.
Đông phong có ý bù trì nữa,
Một phát xuân là một động người.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976