Khó khăn phú quý học Tô Tần,
Miễn đức hơn tài được mấy phân.
Khoe tiết lầu lầu nơi học đạo,
Ở triều khăn khắn chữ trung cần.
Cõi phàm tục khỏi lòng phàm tục,
Học thánh nhân chuyên thói thánh nhân.
Trung hiếu cương thường lòng đỏ,
Tự nhiên lọn nghiệp ba thân.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976