Của nhiều sinh chẳng được con hiền,
Ngày tháng công hư chực lỗ tiền.
Tua sá khoan khoan lòng thế ít,
Chớ màng cậy cậy khiến lòng phiền.
Gia tài ấy xem nhàn hạ,
Đạo đức này khá chính chuyên.
Say rượu no cơm cùng ấm áo,
Trên đời chỉn ấy khách là tiên.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976