Tài đức thì cho lại có nhân,
Tài thì kém đức một hai phần.
Thờ cha lấy thảo làm phép,
Dập chúa hằng ngay liễn cần.
Đọc sách thì thông đòi nghĩa sách,
Đem dân mựa nữa mất lòng dân.
Của chăng phải đạo làm chi nữa,
Muôn kiếp nào hề luỵ đến thân.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976