Để truyền kia miệng kiếp nào mòn,
Cao thấp cùng xem việc mất còn.
Thương cá thác vì câu uốn lưỡi,
Ngẫm ruồi nào chết bát mồ hòn.
Già mặc số trời đất,
Giàu ai qua vợ con.
Quân tử thánh hiền lòng tựa nước,
Càng già (tra) càng ngẫm của bùi ngon.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976