Có xạ tự nhiên mùi ngát bay,
Lọ là đứng gió khong tay.
Bánh lành trong lá ghê người thấy,
Tiền tốt ngoài biên hoạ kẻ hay.
Mực thước thế gian dầu có phải,
Cân xưng thiên hạ lấy đâu tầy.
Nhiều khôn nhiều khó lo cho nhọc,
Chẳng đã khôn ngay khéo đầy.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976