Nối nghiệp tiên nhân đọc một kinh,
Chẳng nhờ bước tới áng công danh.
Cảm ơn nỡ phụ muôn đời chúa,
Phải luỵ vì nhân một chữ đinh.
Vũ tử lui tuy triệu dậy,
Bá Di lánh mấy nên thanh.
Xưa còn chép câu kinh đấy,
An phận thì chăng nhục đến mình.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976