Một yên một sách một con lều,
Túng kiết bao nhiêu mặc bấy nhiêu.
Giận cúc thu vàng nẩy lác,
Sân mai tuyết bạc che đều.
Có con mới biết ơn cha nặng,
Dừng lộc thì hay nghĩa chúa nhiều.
Ngẫm trong nhàn nào thửa được,
Đầy song hoa nở tiếng chim kêu.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976