Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2007 11:35

Thế tình khéo uốn vuỗn bằng câu,
Đòi phận mà yên há sở cầu.
Dịp còn theo tiên gác Phượng,
Rầy đà kết bạn sa âu.
Được thì xem áng công danh dễ,
Đến lý hay cơ tạo hoá mầu.
Kham hạ Trương Lương chẳng khứng ở,
Tìm tiên để nộp ấn phong hầu.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976