Rộng khơi ngại vượt bể triều quan,
Lui tới đòi thì miễn phận an.
Hé cửa đêm chờ hương quế lọt,
Quét hiên ngày lệ bóng hoa tan.
Đời dùng người có tài Y Phó,
Nhà ngặt ta bền đạo Khổng Nhan.
Kham hạ hiền xưa toan lẩn được,
Ngâm câu "danh lợi bất như nhàn".


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976