Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/08/2007 15:44

Cơn cớ nguyền cho biết sự do,
Xem mà quyết đoán lấy cương nhu.
Được thua cứ phép làm thừng mực,
Cao thấp nài nhau tựa đắn đo.
Lỗi thác sá toan nơi uỷ khúc,
Hoà hưu thì khiến nọ tù mù.
Tội ai cho nấy cam danh phận,
Chớ có thân sơ mới trượng phu.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976