Rừng nho rộng nấn ngàn im,
Hột cải tình cờ được mũi kim.
Bể học trường văn hằng nhặt bới,
Đường danh lối lợi hiểm khôn tìm.
Chúa giàn nẻo khỏi tan con nghé,
Hòn đất hầu làm mất cái ghim.
Khóm ruộng ăn ngày tháng đủ,
Bạn cùng phiến sách tiếng đàn cầm.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976