Ăn lộc nhà quan chịu việc quan,
Chớ tham tiểu lợi phải gian nan.
Cầu hiền chí cũ mong cho được,
Bất nghĩa lòng nào mựa nỡ toan.
Giữ thuở phong lưu pha thuở khó,
Lấy khi phú quý đắp khi hàn.
Cho hay bĩ thái là lề cũ,
Nếu có nghèo thì có an.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976