Bởi lòng chẳng ở cửa quyền,
Há rằng quân thần chẳng phải duyên.
Nô bộc có nhiều dân có khó,
Cửa nhà càng rộng thế càng phiền.
Đem mình non nước nhàn qua tuổi,
Kết bạn thông mai ngõ phỉ nguyền.
Chúc thánh cho tầy Nghiêu Thuấn nữa,
Được về ở thú điền viên.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976