Muốn ăn trái dưỡng nên cây,
Ai học thì hay mựa lệ thầy.
Nhợ dứt khôn cầm bà ngựa dữ,
Quan cao nào đến dáng người ngây.
Trị dân sơ lập dòng cho chính,
Có nước nhường in nguyệt khá rày.
Có chẳng có tài dùng chẳng đến,
Mựa rằng thánh đức có nơi khuây.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976