Không biết quân Thanh càng mạnh ở chỗ nào?
Phải chăng càng mạnh ở chỗ: Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía;
Hay Lý An, Phương Chính nín thở cầu thoát thân.
Nguyên tác viết là:
“士氣以之益增,
Sĩ khí dĩ chi ích tăng,
軍聲以之大振。
Quân thanh dĩ chi đại chấn.”
Ở đây: Đại chấn “Đại chấn” là “Rất rung” chứ không phải là “Càng mạnh”. Hai câu sau đã nói lên điều đó.