題劍

藍山自昔臥神龍,
世事懸知在掌中。
大任有歸天啓聖,
昌期一遇虎生風。
國讎洗盡千年恥,
金匱終藏萬世功。
整頓乾坤從此了,
世間那更數雄英。

 

Đề kiếm

Lam Sơn tự tích ngoạ thần long
Thế sự huyền tri tại chưởng trung
Ðại nhiệm hữu quy thiên khải thánh
Xương kỳ nhất ngộ hổ sinh phong
Quốc thù tẩy tận thiên niên sỉ
Kim quỹ chung tàng vạn thế công
Chỉnh đốn càn khôn tòng thử liễu
Thế gian na cánh sổ anh hùng.

 

Dịch nghĩa

Từ xưa khi rồng thiêng còn nằm ở Lam Sơn
Mà việc đời huyền nhiệm đã biết rõ ở trong lòng bàn tay
Khi gánh nặng trao về một người thì trời báo cho thánh nhân biết
Khi đời thịnh được gặp thì hổ sinh ra gió
Đã rửa sạch nỗi nhục ngàn năm của thù nước
Cuối cùng đã cất giữ cái công muôn thuở trong rương vàng
Từ nay việc chỉnh đốn đất trời đã xong
Trên đời rút cuộc có được mấy người anh hùng như thế?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Lam Sơn ngày trước ẩn mây rồng
Huyền nhiệm trong tay đã biết thông
Trọng trách trao người, trời báo thánh
Thịnh thời gặp lúc, hổ sinh phong
Quốc thù rửa sạch muôn năm nhục
Rương quý còn lưu vạn thế công
Chỉnh đốn càn khôn nay đã trọn
Trên đời dễ có mấy anh hùng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Lam Sơn đất đã có thần rồng
Sự thể tay cầm rõ tích tông
Trời khéo chọn vai người đảm trách
Dịp thừa hóa gió cọp hoành tung
Nghìn năm nhục rửa, nguôi thù nước
Một tráp vàng lưu, mãi nhớ công
Từ đấy đất trời đà chỉnh đốn
Thế gian đếm được mấy anh hùng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Lam Sơn từ thuở rồng chưa bay,
Từng liệu việc đời nắm giữa tay.
Trao gánh non sông trời báo triệu,
Gặp thì mây gió cọp sinh vây.
Nước hờn rửa nhục nghìn năm sạch,
Hòm quý vùi công vạn thuở này.
Chỉnh đốn càn khôn thôi tự đó,
Anh hùng, thiên hạ kể chi đây.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lam Sơn đã có sẵn rồng thiêng,
Thế sự trong tay biết rõ liền.
Hóa gió thời hưng tài cọp sẵn,
Chọn người việc lớn ý trời riêng.
Vàng lưu  một tráp công lao lớn,
Nhục rửa ngàn năm hận nước yên.
Trời đất từ đây xong chỉnh đốn,
Anh hùng được mấy sánh ngang tên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lam Sơn từ cổ ẩn thần rồng
Huyền diệu việc đời nắm hiểu thông
Người gánh non sông trời báo thánh
Gặp thời vừa thịnh hổ sinh phong
Ngàn năm nhục nước nay thù rửa
Muôn thuở tráp vàng mãi giữ công
Chỉnh đốn giang sơn nay trọn vẹn
Thế gian có được mấy anh hùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lam Sơn ngày trước ẩn rồng bay,
Huyền nhiệm việc đời rõ một tay.
Trời báo thánh nhân trao gánh nặng,
Thịnh thời hổ được nối thêm vây.
Ngàn năm nỗi nhục vừa rửa sạch.
Muôn thuở rương vàng công cất đây,
Chỉnh đốn đất trời nay được việc.
Anh hùng được mấy người như vầy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời