Đường tuyết thông còn giá in,
Đà sai én ngọc lại cho nhìn.
Xuân chầy liễu thấy chưa hay mặt,
Vườn kín hoa truyền mới lọt tin.
Cành có tinh thần ong chửa thấy,
Tính quen khinh bạc bướm chăng gìn.
Lạc Dương khách ắt thăm thinh nhọc,
Sá mựa cho ai quẩy đến bên.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976