Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 21:27

Đã mấy năm nay tỉnh Thái Bình
Vì toà liêm phóng há vì anh
Chỉ hươu thù ứng đường giao thiệp
Có cóc công phu việc học hành
Buổi tối trống hầu câu diễn thuyết
Đêm đêm đàn phiện chuyện văn minh
Quan tây ai chẳng kinh sừ Đạc
Khôn đến như anh mới lọt vành.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004