Nếu ta hoá cây thường xanh chóp núi
Lối bay nào cũng về tổ người xây

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn