Em nghe không lòng ta
Đứng chần chừ ngã ba
Đi đường nào cũng chết
Sao em không đọc bài
Tống Biệt?
Sao em đưa nghiêng chén
Cho lệ tràn bốn phương
Này quốc sắc này thiên hương
Ta đi sao khỏi miên trường?! đành thôi.
Sao em không đan áo
Sao em không thêu khăn
Mùa sao trời giãy chết
Sao em không đổ hết
Cả tuổi buồn lên anh?


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012