15.00
Đăng ngày 23/06/2019 08:36, số lượt xem: 53

“Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền
Anh thương em thì cho bạc cho tiền
Đừng cho lúa gạo, xóm giềng cười chê”

Ai về nhớ nhé ai ơi
Cái Răng nhắn nhủ đôi lời ca dao
Không tiền chớ ngại, chẳng sao
Cần Thơ em quý thương nhau thật lòng!

“Cần Thơ gạo trắng nước trong”
Ai ơi đã đến em mong đừng về
Đá vàng tạc dạ ghi lời
Nước trong gạo trắng em mời tình chung!

Sa Đéc. Đồng Tháp
11-06-2019