con người là cuộc ưu tư dai dẳng
ưu tư sống
và ưu tư ngoài sống
cuối cùng
đất cũng nhìn thấy