và sau đó cả nghìn năm không
gặp lại
anh cũng chẳng thể quên
dáng hình em
nghìn năm sau
nếu anh còn trên cuộc sống
vẫn yêu em như tự thuở
ban đầu.