chim đi
rừng trăn trở
núi buồn lắng ngàn cây
sao chim về chẳng ở
cho đất nhớ
khôn khuây