Về chân lý chắc chắn, không người nào biết được
và sẽ không bao giờ biết được dù đó là các vị thần…
(XENOPHANES)


Và nơi sa mạc mênh mông ấy, ta bước đi,
chân như không chạm đất, rồi một hôm, ai đó
gọi ta là hạt bụi, xin chào hạt bụi…