cuộc hành trình của tôi bắt đầu vào một
ngày có quá nhiều tiếng hát của đất