Bài thơ rất tâm trạng!
Đọc bài thơ thấy có khi thật mạnh mẽ nhưng cũng thấy sự thiết tha về một tình yêu trong đó!

Biết nụ cười nghĩa là tim biết khóc!