Tại sao lại là "bế" nhỉ? Sao không là "anh và em" mà lại là "anh bế em"? Em không đi được ư? Dùng từ bế có bị khiên cưỡng!?

Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends