Em muốn gọi tên anh
Qua những làng tan nát
Em muốn gọi tên anh
Trên những thành phố cát

Cái tổ không chim ở
Cây trụi lá cháy cành
Cỏ mọc ngoài cửa sổ
Em đã gọi tên anh

Nghe cuộc sống hồi sinh


Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phút thoáng qua (thơ), NXB Hà Nội, 1989