tồn tại cho tôi tái tạo
cảm ơn của ít lòng nhiều
làm ơn đi mà nhân loại
đừng cho tôi cặn tình yêu


(04.08.2004)