lồng lí trí vào trái tim
lồng trái tim vào lí trí
tôi chẳng biết để làm gì
nhưng từ khi ấy
cuộc đời tôi thôi vô vị
và thôi thở than...

bao giờ?
bao giờ?
bao giờ?
lồng con người vừa khít nhân gian...


(2002)