khi thần chết ngoi lên từ mặt đất
nghĩa là một sự sống sắp bắt đầu
nơi địa ngục

tại sao không có thần chết của thiên đàng?
vì trên này chẳng có ai
trên này
ta chẳng có ai

ta gọi cái mà các người gọi là thiên đàng là địa ngục
cả cái gọi là trần gian
cả cái gọi là địa ngục
cũng là địa ngục một giuộc thôi

tất cả các người đều nghĩ như ta
vậy nên chẳng ai tới được thiên đàng

ta là ngoại lệ
ta chưa từng nghĩ vậy
trước khi
ta đến đây


(2001)