sự lựa chọn sự không lựa chọn
với mục đích là không mục đích
em vẫn biết cái điều em không biết
biện chứng tâm thức không biện chứng
em chảy dài thành chữ
nơi tôi

em cạnh tranh với người đàn bà
tái tạo tôi kẻ tái tạo em
và bằng em đã được tái tạo
tôi tái tạo nàng
trong những dòng thơ

quá khứ ngậm trong miệng
chiếc lưỡi của tương lai
câu hỏi hiện tại
trả lời bằng chính nó
sự sống của tôi
nằm rất ngoài tôi:
nơi hạnh phúc tha nhân

em hiểu
không duy tâm

sáng tạo
lặp lại sự không lặp lại
bằng vô tình ẩn giấu ân tình
tạo hoá có lí khi sáng tạo cả sự không sáng tạo
để tồn tại khi không


(05.07.2004)