ê này đồ nhóc xao xôn
mi đang tồn tại ở ngôn ngữ nào
khi mà bỗng thấy xôn xao
mơ vòng tay của ngọt ngào tha nhân
trong khi mi bỗng chẳng cần
một điều gì ở cán cân sinh tồn


(14.10.2004)