con ngựa hoang
chết uổng
giữa đầm lầy
cỏ non

định mệnh ư
ngộ nhận
một trò đùa
trẻ con

anh thèm ghê
chết lặng
trong môi cười
véo von


(12.03.2004)